SLAP LEZYONU

Teknolojik gelişmelerle birlikte  biseps(kol pazı) kasının uzun başının tutunma yerindeki superior labrum lezyonları iyi bilinmektedir.  Superior labrumun omuz stabilitesinde önemli bir yeri vardır. Biseps uzun başının insersiyo noktasında posteriordan anteriora uzanan SLAP (superior labrum anterior posterior) lezyonu tanımlanmıştır. Superior labral patolojiler aktif (atletik, sporcu) hastalardaki omuz ağrılarının nedenlerinden biridir. Konservatif tedavi uygulanması ile  başarılı sonuçlar bildirilmiştir.  SLAP lezyonunun başlangıç evresinde bölgenin debridmanı ve kanlandırılması ile iyileşme sağlanabilirken ileri aşamalarında ayrılmış olan labrum ve bisepsin yerine dikilmesi gerekir. Bu işlem omuz artroskopisi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.